Menu

Aktualności

  • Gwiazdy na Gwiazdkę

    2013-12-18 10:16:13

    9 grudnia odbyła się Gala Gwiazd na Gwiazd­kę, która miała miej­sce w ho­te­lu Ho­li­day Inn w pod­war­szaw­skim Jó­ze­fo­wie - to cy­klicz­na im­pre­za, która była nie tylko wy­jąt­ko­wym spo­tka­niem gwiazd, me­diów i ludzi biz­ne­su, ale także oka­zją do fi­nan­so­we­go wspar­cia tych, któ­rzy tej po­mo­cy po­trze­bu­ją. W tym roku przy udzia­le spon­so­rów, or­ga­ni­za­to­rzy zde­cy­do­wa­li, że świą­tecz­ny pre­zent otrzy­ma Fun­da­cja Ewy Błasz­czyk i kli­ni­ka Bu­dzik. W dru­giej czę­ści wie­czo­ru za­śpie­wa­ła Lidia Ko­pa­nia i odbył się pokaz pol­skiej bie­li­zny Alles w na­stro­jo­wej, świą­tecz­nej sce­ne­rii.